Καλό Καλοκαίρι

Το σχολικό έτος τελείωσε! Έχουμε καλύψει το Γυμνάσιο όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει η ηλεκτρονική τάξη μας και τα άλλα μας τα ιστολόγια όπου θα συνεχίσουμε τις αναρτήσεις μας. Έτσι εδώ θα δημοσιεύουμε θέματα για τα μικρά παιδιά του Δημοτικού! Επίσης, θα δημοσιεύουμε θέματα σε σχέση με τα πολιτιστικά, ή θέματα που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους.

.

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Α' Γυμνασίου: Δεύτερο Μάθημα - Το Υλικό του Υπολογιστή


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Το Υλικό του Υπολογιστή
Παρουσίαση


Ερωτήσεις - Εργασίες
Ερώτηση 1 Συμπληρώστε στα κουτάκια τις βασικές μονάδες του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ερώτηση 2 Μπορούμε να εργαστούμε στον υπολογιστή χωρίς να έχουμε συνδέσει πληκτρολόγιο και ποντίκι σ’ αυτόν.
Σωστό o Λάθος o
Ερώτηση 3 Ο σαρωτής χρησιμοποιείται για τη μόνιμη αποθήκευση των αρχείων.
Σωστό o Λάθος o
Ερώτηση 4 Σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή ο χώρος στο οποίο
Α) αποθηκεύονται προσωρινά οι πληροφορίες ονομάζεται RAM
Β) βρίσκονται μόνιμα αποθηκευμένες κάποιες σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία του ονομάζεται ROM
Ερώτηση 5 Ποια είναι η συνηθισμένη χωρητικότητα ενός σκληρού δίσκου;
α) 120 ΚΒ β) 120 GB γ) 120 ΜΒ δ) 120 Byte
Ερώτηση 6 Αντιστοιχίστε κάθε μία συσκευή με την κατηγορία που αναλογεί.
Α. Μικρόφωνο
1.Περιφερειακή Μνήμη
Β. Εκτυπωτής
2. Συσκευή εισόδου
Γ. Μνήμη RAM
3. Κύρια Μνήμη
Δ. DVD
4. Συσκευή Εξόδου
Ερώτηση 7 Περιγράψτε περιληπτικά τη λειτουργία του υπολογιστή.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ερώτηση 8 
Αντιστοιχίστε κάθε τύπο υπολογιστή με την κατηγορία που αναλογεί.


A. Κέντρο Ερευνών
1. PC
Β. Σπίτι
2. Mainframe
Γ. Πανεπιστήμιο
3. Laptop
Δ. Στέλεχος Επιχείρησης
4. Mini Computer


Ερώτηση 9
Κάντε την παρακάτω αντιστοίχηση:
Α)


1. PC

Β)


2. Laptop

Γ)


3. PDA

Δ)4. MainframeΕρώτηση 10: Να συμπληρωθεί ο παρακάτω νοητικός χάρτης
(από το τετράδιο μαθητή του λογισμικού πληροφορικής)
(θα γίνουν προσθήκες)

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

Γ' Γυμνασίου: Πρώτο ως και Πέμπτο Μάθημα - Προγραμματισμός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα – Προγραμματισμός
Παρουσίαση


Βασικές Έννοιες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό

§1.1: Η έννοια του προβλήματος
 1. Τι είναι ένα πρόβλημα
 2. Κατανόηση – Επιμονή
 3. Δεδομένα – Ζητούμενα
 4. Λύση – Επίλυση – Οδηγίες
  • έχει λύση:     α) ακριβής η περιγραφή λύσης
                          β) όχι ακριβής περιγραφή λύσης
  • δεν έχει λύση:           γ) με τις ως τώρα γνώσεις
                                      δ) αποδεδειγμένα δεν έχει λύση
 5. Σύνθετο --> Απλά
 6. Χώρος – Περιβάλλον προβλήματος

§1.2: Τι είναι Αλγόριθμος §1.3 Ιδιότητες Αλγορίθμου

 1. Έννοια Αλγορίθμου
 2. Ιδιότητες Αλγορίθμου
  α) κάποτε να τελειώνει
  β) αποτελεσματικός
  γ) ακρίβεια – σαφήνεια
  δ) πολύ απλά λόγια

§1.4: Υλοποίηση Αλγορίθμου με υπολογιστή – Προγραμματισμός

 1. Οδηγία – Αλγόριθμος (άνθρωπος)
 2. Εντολή – Πρόγραμμα (άνθρωπος à υπολογιστής)
 3. Προγραμματιστής – Προγραμματισμός
 4. Γλώσσα Προγραμματισμού (άνθρωπος)
  • Αλφάβητο
  • Λεξιλόγιο
  • Συντακτικό
 5. Γλώσσα Μηχανής (0,1)  (υπολογιστής)
 6. Ολοκληρωμένο Προγραμματιστικό Περιβάλλον (φιλικό στον άνθρωπο)
  έχει εργαλεία: • εξειδικευμένο κειμενογράφο
                          • Μεταγλωττιστή (compiler) ή Διερμηνέα (Interpreter)
 7. Λογικά λάθη (δεν ανιχνεύονται από υπολογιστή) – Συντακτικά λάθη (ανιχνεύονται από υπολογιστή)
 8. Πρόγραμμα:    • αποθηκεύεται μόνιμα --> στα αποθηκευτικά μέσα
                          • κατά την εκτέλεση • αποθηκεύεται προσωρινά στην RAM
                                                            • εκτελείται στην ΚΜΕ

Ασκήσεις

1.Να γραφεί αλγόριθμος που να περιγράφει τις οδηγίες που πρέπει να δώσουμε σε ένα παιδί για να σχηματίσει με τα βήματά του στην άμμο α)ένα τετράγωνο και β) ένα ορθογώνιο.
2. Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει (και να εμφανίζει)
α) το  εμβαδού τριγώνου β) εμβαδό τραπεζίου γ) την περίμετρο και το εμβαδό τετραγώνου δ) την περίμετρο και το εμβαδό κύκλου ε) την υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου στ) τον όγκο, τη συνολική επιφάνεια και το συνολικό μήκος των ακμών ενός κύβου ζ) το άθροισμα και το γινόμενο δύο αριθμών και να εμφανίζει τα αποτελέσματα η) το μέσο όρο τριών αριθμών θ) να μετατρέπει και να εμφανίζει το αποτέλεσμα μετατροπής των βαθμών fahreneit σε βαθμούς Κελσίου.  Δίνεται : Βαθμοί Κελσίου=5*(Βαθμοί fahreneit-32)/9 ι) την ταχύτητα ενός σώματος το οποίο κινείται ευθύγραμμα ομαλά. κ) την τελική τιμή του προϊόντος, όταν γνωρίζουμε την αρχική του τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και τον συντελεστή Φ.Π.Α. λ) το ημερομίσθιο ενός υπαλλήλου όταν είναι γνωστές οι ώρες εργασίας και η αμοιβή ανά ώρα.Για τη λύση:
Γενική Μορφή Αλγορίθμου
Α φάση αλγορίθμου: είσοδος δεδομένων
Β φάση αλγορίθμου: υπολογισμοί ζητούμενων
Γ φάση αλγορίθμου: εμφάνιση (δεδομένων &)  αποτελεσμάτων

Γενικό πινακάκι:

     Δεδομένα     
      Επεξεργασία (τύποι)
         Ζητούμενα
      Σημειώνω τα δεδομένα.
      Πρέπει να βρίσκονται στο 2ο μέλος κάποιου/ων τύπου/τύπων
       Σημειώνω τον τύπο που μου δίνει η άσκηση ή κάποιον που γνωρίζω και που με βάση αυτόν μπορώ να υπολογίσω το ζητουμενο
      Σημειώνω το ζητούμενο/ζητούμενα.
      Πρέπει να βρίσκεται/βρίσκονται στο 1ο μέλος κάποιου/ων τύπου/ων.


Άσκηση 2 α
Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει (και να εμφανίζει) το  εμβαδού τριγώνου.
Λύση
Πινακάκι
       Δεδομένα
        Επεξεργασία (τύποι)
        Ζητούμενα
       Τρίγωνο
       Βάση β
       Ύψος υ
        Ε = ( β * υ ) / 2
        ;        δ    δ
       Υπολογισμός Εμβαδού Ε
        Εμφάνιση Εμβαδού Ε
Αλγόριθμος (θυμάμαι τη γενική μορφή αλγορίθμου: είσοδος – επεξεργασία – έξοδος)
1ο βήμα:           Διάβασε β
2ο βήμα:           Διάβασε υ
3ο βήμα:           Υπολόγισε Ε = ( β * υ ) / 2
4ο βήμα:           Εμφάνισε Ε

Σημείωση: Μετατρέψτε τον αλγόριθμο ώστε να εμφανίζει τη βάση, το ύψος και μετά το εμβαδό.


Άσκηση 2 β
Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει (και να εμφανίζει) το  εμβαδού τραπεζίου.
Λύση
Πινακάκι     Δεδομένα
     Επεξεργασία (τύποι)
      Ζητούμενα
     Τραπέζιο       Ε =
     ;       
     Υπολογισμός Εμβαδού Ε
     Εμφάνιση Εμβαδού Ε

Αλγόριθμος (θυμάμαι τη γενική μορφή αλγορίθμου: είσοδος – επεξεργασία – έξοδος)
1ο βήμα:          
2ο βήμα:          
3ο βήμα:          
4ο βήμα:          
5ο βήμα:Σημείωση: Μετατρέψτε τον αλγόριθμο ώστε να εμφανίζει …Β' Γυμνασίου: Πρώτο και Δεύτερο Μάθημα - Ψηφιακός Κόσμος

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ψηφιακός Κόσμος
Παρουσίαση
Ερωτήσεις - Δραστηριότητες
Ερώτηση 1 Συμπληρώστε τα κενά
1. Ένα δυαδικό ψηφίο αποτελεί την ελάχιστη ποσότητα πληροφορίας που μπορεί να διαχειριστεί ένας υπολογιστής και ονομάζεται _____________
2. Οκτώ (8) δυαδικά ψηφία αποτελούν ένα  _____________
Ερώτηση 2 Πόσους δυαδικούς αριθμούς μπορούμε να αναπαραστήσουμε με 8 δυαδικά ψηφία;
Απάντηση: _________
Ερώτηση 3 Ο υπολογιστής αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες σε μορφή
α) αναλογική β) ψηφιακή
Άσκηση 1 Έχουμε ένα σκληρό δίσκο χωρητικότητας 120 GB. Μετατρέψτε τη χωρητικότητά του σε bytes κατά προσέγγιση.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Αποτέλεσμα: _________
Άσκηση 2 Μετατρέψτε σημειώνοντας τις κατάλληλες αριθμητικές πράξεις, τον αριθμό 182 του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης σε αριθμό του δυαδικού συστήματος αρίθμησης.
ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΗΛΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Άσκηση 3 Μετατρέψτε σημειώνοντας τις κατάλληλες αριθμητικές πράξεις, τον αριθμό 1001011 του δυαδικού συστήματος αρίθμησης σε αριθμό του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης.
1001011(2) = _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Α' Γυμνασίου: Πρώτο & Δεύτερο Μάθημα - Δεδομένα - Επεξεργασία - Πληροφορία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής
Παρουσίαση

Ερωτήσεις - Εργασίες
Ερώτηση 1 Τα δεδομένα μας βοηθούν να κατανοήσουμε καταστάσεις και να πάρουμε αποφάσεις.
Σωστό o Λάθος o

Ερώτηση 2 Ποια από τα παρακάτω είναι δεδομένα και ποια πληροφορίες;
A. Χρήστος Αγγέλης Α1, Δημήτρης Σπύρου
B. Μαρία Πετράκη - απουσίες 50
Γ. Γιάννης Βλάχου προάγεται από την Α’ τάξη με γενικό βαθμό 17.
Δ. Αγώνα; ποδοσφαίρου Πανιώνιος-Όφη στις3/5/2006 έληξε 3-1.
Ε. Κούκλα Barbie

Ερώτηση 3 Συνδέστε κατάλληλα τις φράσεις δεδομένα που ακολουθούν ώστε να παραχθεί πληροφορία:
Α. Αύριο
1. εκπαιδευτικός Β’θμιας Εκπ/σης.
Β. Ζαχαροπλαστείο «Φρέσκο »
2. προβλέπεται χιονόπτωση
Γ. Δημοτικές εκλογές Ν. Σμύρνης
3. τιμή προσφοράς 5000€
Δ. Αυτοκίνητο Fiat Punto του 2003
4. Σάμου 14 . Σμύρνη
Ε. Κατερίνα Σωτηροπούλου
5. υποψήφια δήμαρχος Κατσέλη Νόρα

Ερώτηση 4 Θέλετε να αγοράσετε ένα παγωτό, και ένα περιοδικό από το ψιλικατζίδικο. Έχετε 5€ στο πορτοφόλι σας. Φτάνοντας στο ψιλικατζίδικο, διαπιστώνεται ότι το περιοδικό κοστίζει 2€ και το παγωτό 1,5€. Η αγορά ολοκληρώνεται και επιστρέφετε στο σπίτι σας.
Συμπληρώστε τον πίνακα με βάση το παραπάνω περιστατικό.
Δεδομένα
Επεξεργασία
ΠληροφορίεςΕρώτηση 5 O υπολογιστής επεξεργάζεται δεδομένα ταχύτερα από τον άνθρωπο.
Σωστό o Λάθος o
Ερώτηση 6  Τι είναι πρόγραμμα;
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ερώτηση 7 Τι είναι το Hardware;
α) Είναι κάθε πρόγραμμα που είναι φορτωμένο στον υπολογιστή
β) Είναι το κάθε τμήμα του εξοπλισμού του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
γ) Είναι οι εντολές που δίνουμε στον υπολογιστή για να εκτελέσει μια εργασία.
Ερώτηση 8 Τι είναι το λογισμικό ενός υπολογιστή.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Το Υλικό του Υπολογιστή
Ερώτηση 1 Συμπληρώστε στα κουτάκια τις βασικές μονάδες του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ερώτηση 2 Μπορούμε να εργαστούμε στον υπολογιστή χωρίς να έχουμε συνδέσει πληκτρολόγιο και ποντίκι σ’ αυτόν.
Σωστό o Λάθος o
Ερώτηση 3 Ο σαρωτής χρησιμοποιείται για τη μόνιμη αποθήκευση των αρχείων.
Σωστό o Λάθος o
Ερώτηση 4 Σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή ο χώρος στο οποίο
Α) αποθηκεύονται προσωρινά οι πληροφορίες ονομάζεται RAM
Β) βρίσκονται μόνιμα αποθηκευμένες κάποιες σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία του ονομάζεται ROM
Ερώτηση 5 Ποια είναι η συνηθισμένη χωρητικότητα ενός σκληρού δίσκου;
α) 120 ΚΒ β) 120 GB γ) 120 ΜΒ δ) 120 Byte
Ερώτηση 6 Αντιστοιχίστε κάθε μία συσκευή με την κατηγορία που αναλογεί.
Α. Μικρόφωνο
1.Περιφερειακή Μνήμη
Β. Εκτυπωτής
2. Συσκευή εισόδου
Γ. Μνήμη RAM
3. Κύρια Μνήμη
Δ. DVD
4. Συσκευή Εξόδου
Ερώτηση 7 Περιγράψτε περιληπτικά τη λειτουργία του υπολογιστή.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ερώτηση 8 
Αντιστοιχίστε κάθε τύπο υπολογιστή με την κατηγορία που αναλογεί.


A. Κέντρο Ερευνών
1. PC
Β. Σπίτι
2. Mainframe
Γ. Πανεπιστήμιο
3. Laptop
Δ. Στέλεχος Επιχείρησης
4. Mini Computer


Ερώτηση 9
Κάντε την παρακάτω αντιστοίχηση:
Α)


1. PC

Β)


2. Laptop

Γ)


3. PDA

Δ)4. Mainframe(από το τετράδιο μαθητή του λογισμικού πληροφορικής)
(θα γίνουν προσθήκες)

Διαγράμματα - δραστηριότητες - ασκήσεις

Πολύ σύντομα, θα αναρτήσω διαγράμματα με τα κύρια σημεία κάθε μαθήματος.
Επίσης, θα αναρτήσω δραστηριότητες, ασκήσεις για κάθε μάθημα και για κάθε τάξη εννοείται!

Για ότι θέλετε να ρωτήσετε, αφήστε σχόλιο και θα σας απαντήσω. Ότι ερώτηση έχετε, όποια απορία :)

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Οδηγός Επαγγελμάτων ΟΑΕΔ

Επαγγέλματα: Περιγραφή - Σπουδές - Προσόντα
http://epagelmata.oaed.gr/index.php

Στην παραπάνω διεύθυνση μπορείτε να βρείτε κάθε επάγγελμα που σας ενδιαφέρει.
Μπορείτε να βρείτε το επάγγελμα που θέλετε, από τις διάφορες κατηγορίες ή με αναζήτηση.
Μετά, έχετε πρόσβαση σε μια πλήρη περιγραφή του τρόπου σπουδών, των προσόντων, της αγοράς εργασίας.

Ελπίζω να σας βοηθήσει! :)

Εργασίες για την Γ' Τάξη 2009 - 2010

1. Ιστορία Υπολογιστών
Α) Φύλλο εργασίας: http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_131dgckcxgh
Β) Παρουσίαση synoliko (βοηθητική): http://docs.google.com/Presentation?id=dfxqww5w_132f8rf8jcn


2. Υλικό Υπολογιστή
Α) Φύλλο εργασίας: http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_252gm4t6xhq
Β) Αρχείο υπολογιστικού φύλλου (βοηθητικό): http://spreadsheets.google.com/pub?key=p8OpBYfLMdxb0eFO0NvwjbA


3. Λογισμικό και αγορά λογισμικού
Α) Φύλλο εργασίας αγορά λογισμικού: http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_253dnvqv2fb
Β) Μέρη υπολογιστή και κατηγορίες λογισμικού: http://docs.google.com/Presentation?id=dfxqww5w_260vnnr6bf8

4. Wikipedia
A) Φύλλο εργασίας - Τι είναι η Wikipedia και χρήση της: http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_262c62z3d8g
Β) Βοηθητικό αρχείο - Τι είναι τα Wiki’s και η Wikipedia: http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_263dwvkvhp8

5. Wiki
Α) Φύλλο εργασίας - Τι είναι τα Wiki’s και συγγραφή Wiki: http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_264c6k63qj9
Β) Βοηθητικό αρχείο - Τι είναι τα Wiki's και συγγραφή Wiki: http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_265cfwdsnf3

6. Αγορά εργασίας
Α) Φύλλο εργασίας - Επιδράσεις της Πληροφορικής στην Εργασία και το Εμπόριο: http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_266cwhwp2cr
Β) Βοηθητικό αρχείο - Επιδράσεις της Πληροφορικής στην Εργασία και το Εμπόριο: http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_273dsmw6345

Φορητός Υπολογιστής για τους μαθητές της Α' Τάξης!

Έργο "Ψηφιακή Τάξη" - Διανομή Φορητού Μαθητικού Υπολογιστή

Πληροφορίες σχετικά με τη διανομή του Φορητού Μαθητικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στους μαθητές της Α' Γυμνασίου, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης "Ψηφιακή Τάξη", τον φορέα υλοποίησης, τις διαδικασίες υλοποίησης, καθώς και επιμέρους ενημερωτικά στοιχεία θα βρείτε στο διαδικτυακό τόπο του έργου στη διεύθυνση: http://pupilslaptop.digitalaid.gr

Επιπλέον οι γονείς / κηδεμόνες, καθηγητές μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης στο τηλέφωνο 801-11-71500 και με γραπτά ερωτήματα στο info@digitalaid.gr

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο και ρωτήστε αν έχετε απορίες ή χρειάζεστε βοήθεια!

Οδηγίες για το εργαστήριο

http://docs.google.com/Doc?id=dfxqww5w_65css44jcr : οδηγίες για το εργαστήριο. Βασικές ενέργεις κατά την εργασία μας σε υπολογιστή.

Ερωτήσεις Πληροφορικής 2009 - 2010

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε ερωτήσεις για όλη την ύλη της Πληροφορικής.
Βασικές οδηγίες για το μάθημα!

Σχολικό Έτος 2009 - 2010

Ένα νέο σχολικό έτος ξεκινά! Καλώς ήρθατε πάλι!
Καλώς ήρθατε και οι νέοι μαθητές της Α' Γυμνασίου!

Σας δίνω εδώ τις βασικές οδηγίες για το μάθημα της Πληροφορικής.

Το κάθε τμήμα χωρίζεται σε 2 ομάδες.
Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τους μαθητές ως τη "μέση" του αλφαβητικού καταλόγου του τμήματος. :)
Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τους υπόλοιπους μαθητές.

Στο πρόγραμμά σας, παρουσιάζεται 2 φορές τα μάθηματα Πληροφορική - Τεχνολογία.
Έτσι την πρώτη φορά, η πρώτη ομάδα έχει πληροφορική και η δεύτερη ομάδα τεχνολογία.
Την δεύτερη φορά, η δεύτερη ομάδα έχει πληροφορική και η πρώτη τεχνολογία.

Για το μάθημά μας θα χρειαστούμε:
α) το βιβλίο μας
β) ένα απλό τετράδιο 30 φύλλων
γ) ένα απλό ντοσιέ με έλασμα και λίγες λευκές σελίδες μέσα σε αυτό. Εδώ θα σημειώνουμε ότι χρειάζεται και θα τοποθετούμε εκτυπώσεις των διαφόρων δραστηριοτήτων - ασκήσεων.
δ) ένα στυλό! :)

Τα παραπάνω θα τα διατηρήσετε και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου!

Αυτά για αρχή! Καλή Αρχή!

Νέα Σχολική Χρονιά 2009 - 10!

Η νέα σχολική χρονιά άρχισε!

Με υγεία, καλή πρόοδο στη μελέτη σας!

My Scoop: Liquid Planet

..............................

saferinternet.gr Dart

saferinternet.gr SafeLine.gr

Το Χαμόγελο του Παιδιού


Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα
 lyreioidryma.gr


Ελληνικό Παιδικό χωριό στο Φίλυρο
 paidikoxorio.gr


Χατζηκυριάκειο

Μαζί για το Παιδί

Μαζί για το Παιδί